Beleidsplan 2020 – 2024

Algemene inleiding

Bij het opstellen van dit beleidsplan zijn de doelstellingen van het statuut van Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi (SCCMG) als uitgangspunt genomen. SCCMG heeft als doelstelling:

 1. Het fungeren als aanspreekpunt voor de Hindoestaanse gemeenschap in Leeuwarden en omgeving waar het gaat om o.a.: Vraagstukken die betrekking hebben op de Hindoestanen in Leeuwarden en omgeving; ontwikkelingen die van belang zijn voor de Hindoestanen in Leeuwarden; creëren en in standhouden van voorzieningen; bevorderen van een positief welzijnsklimaat voor de Hindoegemeenschap in Leeuwarden; bevorderen van mogelijkheden tot religieuze en geestelijke ontplooiing; geven van voorlichting over normen en waarden, organiseren van educatieve activiteiten, Holi Phagwa, immigratieviering en Divali-viering.
 2. SCCMG heeft geen winstoogmerk, wat betekent dat commerciële activiteiten niet voorop staan. In de eerste instantie zijn de activiteiten van SCCMG gericht op sociaal culturele – , buurt -,en educatieve activiteiten.

 

Bestuur

Het bestuur van SCCMG bestaat uit maximaal zeven personen. SCCMG kent een algemeen bestuur en werkt in de praktijk niet  met een dagelijks bestuur. Het werken met een dagelijks bestuur wordt in de toekomst niet uitgesloten. Daarnaast wordt het bestuur van SCCMG bijgestaan door diverse werkgroepen en een adviseur. Alle besluiten worden door het algemeen bestuur van SCCMG genomen. De werkgroepen houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Deze zijn gericht zowel op buurtactiviteiten als specifieke activiteiten welk gericht is op vrouwen, cursussen, thematische bijeenkomsten en culturele activiteiten. De activiteiten worden geleidelijk opgebouwd op basis van financiële middelen.

Bij de samenstelling van het bestuur is en zal rekening worden gehouden met de deskundigheid van de (te benoemen) bestuursleden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting in het algemeen, het uitvoeren van het beleid, het voeren van financieel beheer, het verzorgen van de interne- en externe communicatie en de exploitatie van het cultureel centrum.

 

Missie SCCMG

SCCMG is een Surinaams-Hindoestaans maatschappelijke vrijwilligersorganisatie met een eigen cultureel centrum die midden in de Friese samenleving wil staan. De Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap heeft een diversiteit aan organisaties en daar waar mogelijk zoekt SCCMG de samenwerking op, afhankelijk van de activiteit. Organisaties die zich inzetten voor de samenleving sluit SCCMG niet uit voor een intensieve samenwerking. Het cultureel centrum wil een ontmoetingsplek bieden die openstaat voor een ieder, een plek waar allerlei maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt ongeacht  de afkomst. SCCMG biedt ook ruimte voor laagdrempelige buurt – en wijkactiviteiten. SCCMG staat open  om  nieuwe ideeën bespreekbaar te maken om de verbindingen in de wijk te versterken. Ook wil SCCMG het emancipatieproces binnen de Hindoegemeenschap stimuleren en zoeken naar verbindingen in de Nederlandse samenleving in al haar verscheidenheid. Daarnaast wil SCCMG de betrokkenheid bevorderen van kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en vrouwen om op deze wijze de maatschappelijke participatie te bevorderen. Het cultureel centrum biedt mogelijkheden aan individuen en aan groepen om culturele – en welzijnsactiviteiten te organiseren. SCCMG streeft dat de Hindoegemeenschap haar eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen zij de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien vormt cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis om te participeren in de Nederlandse samenleving.  SCCMG zal specifieke educatieve en culturele activiteiten opzetten om de Hindoe-cultuur meer bekendheid te geven aan  zowel de eigen gemeenschap als de Nederlandse gemeenschap. Voor de kwetsbare groepen zal SCCMG trachten waar mogelijk specifieke projecten op te zetten. Veel Hindoe-ouderen voelen zich éénzaam en hebben geen contact met hun directe leefomgeving. Voor deze groep  is het voornemen te onderzoeken naar de mogelijkheden om een dagopvang op te zetten met meerdere allochtone ouderen.

 

Visie SCCMG

Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi wil, met hun eigen onderkomen, functioneren als een verbindende en activerende ontmoetingsplek zowel stedelijk als op wijkniveau. Vanuit dit centrum is het streven om aan de Hindoe-cultuur meer bekendheid te geven zowel intern als extern. SCCMG wil in de toekomst specifieke cultuurprogramma’s opzetten waarbij de huidige generatie meer bekendheid krijgt over de normen en waarden en hoe om te gaan met de botsende normen en waarden waar Hindoe jongeren mee te maken hebben en krijgen. SCCMG wil religieuze organisaties de ruimte bieden om godsdienstige activiteiten te ontplooien. Educatieve activiteiten, dans en cultuur nemen een belangrijk plek in het cultureel centrum.

SCCMG wil een bijdrage leveren aan het versterken van “buurtnetwerken”. Zij faciliteert (alleen in activiteitenruimte) dat buurtbewoners elkaar kunnen vinden, helpen en ondersteunen. Wat SCCMG voor ogen heeft is dat zij dé plek in de wijk is waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en deelnemen aan verschillende laagdrempelige activiteiten die hen helpt contacten te leggen, hulp te vragen en hun eigen kracht versterken. Hierin wordt samenwerking gezocht met het sociale wijkteam. SCCMG heeft de ambitie de ontmoeting en sociale binding in de wijk te stimuleren en  te versterken.

 

Doelstelling Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi

 1. Belangenbehartiging van de Hindoestaanse achterban in de Friese samenleving en in het bijzonder gemeente Leeuwarden omdat hier de grootste groep van de Hindoestanen wonen.
 2. Het bevorderen van de sociale participatie-, emancipatie- en participatieproces van burgers in het algemeen.
 3. Dienstverlening op het gebied van culturele aangelegenheden.
 4. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen diverse culturen en wijkbewoners.
 5. Organiseren van sociaal-culturele activiteiten, cultuur specifieke activiteiten specifiek gericht op de jeugd/jongeren (ook Hindoe-jongeren), activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, dialoog bijeenkomsten, tentoonstellingen, yoga-cursus, dans en muziek.
 6. Meedenken en indien nodig opzetten van wijkgerichte activiteiten waarbij ontmoeting en versterken van sociale binding centraal staat.
 7. Onderzoeken en opzetten van een multiculturele dagopvang voor allochtone ouderen.

 

Interne doelstelling

 1. Het aanstellen van minimaal een hoofdbeheerder die de dagelijkse leiding heeft over het pand.
 2. Het werven van minimaal vijf extra vrijwilligers die participeren in het organiseren en/of meewerken van evenementen.
 3. Actief op zoek naar 1 tot 2 extra bestuursleden. Het liefst jong en vrouwelijk. Beiden zijn op dit moment minimaal vertegenwoordigd.
 4. Het contractueel vastleggen van de huidige vrijwilligers.
 5. Algehele communicatie richting de werkgroep/vrijwilliger moet beter. Dit kunnen we meetbaar maken, door met hen in gesprek te gaan, dat als nulmeting nemen en over een halfjaar evalueren.
 6. Het creëren van diverse culturele activiteiten voor de Hindoestaanse-gemeenschap.
 7. Het ontwikkelen van diverse commerciële activiteiten: bingo en wat nog meer?
 8. Werken vanuit een eenduidige visie, die door het bestuur wordt gedragen.
 9. Ieder bestuurslid heeft een evenredige bijdrage, de rollen moeten worden herzien en worden herverdeeld. Dit geldt tevens voor de rol als adviseur.
 10. Een duidelijk communicatiebeleid voor onze eigen activiteiten.
 11. Een duidelijk inkoopbeleid, met verantwoordelijke taken.
 12. Een duidelijk verkoopbeleid, met verantwoordelijke taken.
 13. 70% tijd verhuurd hebben van de openingstijden doordeweeks.

 

Niet commerciële en commerciële activiteiten

Niet-commerciële activiteiten

Bijna alle activiteiten van SCCMG vallen onder niet-commerciële activiteiten. Deze activiteiten worden niet met een winstoogmerk opgezet.  Een cultureel programma uitvoeren kost geld. Vaak meer dan wat er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Het aanboren van andere inkomstenbronnen zoals giften, subsidies en sponsoring is zeer van belang om de begroting sluitend te krijgen.

SCCMG heeft een drank- en horecavergunning welk valt onder para-commerciële activiteiten.

 

Financiën

De financiën van SCCMG is op orde. De verbouwing is verantwoord naar diverse instanties, fondsen en achterban. De barexploitatie en verhuren van diverse ruimten aan derden zijn de basis bronnen van inkomsten voor SCCMG. Dit is onmisbaar voor SCCMG. Enkele buurtactiviteiten zijn ondergebracht in het cultureel centrum. Hiervoor ontvangt SCCMG een maandelijkse bijdrage van de gemeente Leeuwarden. Om meer vaste inkomsten te genereren is de uitdaging om in 2020 minimaal twee organisatie te binden voor een lange termijn aan het verhuurbeleid. Naast het eigen vermogen en inkomsten uit diverse fondsen heeft SCCMG een lening bij het Restauratiefonds afgesloten, waarbij aflossing verplicht is, om de kosten van de verbouwing van het gebouw één keer te realiseren. Vanaf 2021 is het streven om elk jaar 10% extra af te lossen op het leningsbedrag. Het bestuur heeft als beleid de verhuur tarieven van de verhuur ruimtes  zo laag mogelijk te houden en billijke consumptieprijzen aan de bar te hanteren. Wel ligt de nadruk op kostendekkend.

De inkomsten van SCCMG:

 1. SCCMG ontvangt (tijdelijke) bijdrage van de gemeente Leeuwarden (omdat de wijkactiviteiten bij SCCMG plaatsvinden);
 2. Inkomsten uit giften, schenkingen, bijdrage van donateurs en sponsoren;
 3. Verhuren van ruimten;
 4. Barinkomsten;
 5. Opzetten van specifieke projecten.

 

Communicatie

SCCMG heeft als belangrijke communicatiemiddel een eigen website: https://sccmg.nl. Hierop worden alle activiteiten, nieuwsberichten, en ontwikkelingen/voornemens geplaatst. Daarnaast heeft SCCMG een eigen Facebook pagina, ook hierop worden de bovengenoemde activiteiten geplaatst. Daar waar mogelijk en nodig is, probeert SCCMG andere bronnen aan te boren, zoals de wijkkrant, lokale media, persbericht, voor het verspreiden van flyers en  bekendheid te geven aan diverse activiteiten. Alle documenten wordt in het Nederlands gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het eind van het jaar een jaarverslag gemaakt en gepubliceerd op de website van SCCMG.

 

Beheer van het Cultureel Centrum.

Het Cultureel Centrum is eigendom van SCCMG en is een gemeenschapsvoorziening met een bredere functie. Het centrum zal in de komende jaren vele verschillende soorten van gebruikers hebben. Zij zullen gebruik maken van de diverse ruimtes van het centrum die voor hun activiteiten worden ingezet. Het verhuren van diverse activiteitenruimten hoort bij het culturele centrum.

Het bestuur heeft als beleid de kosten voor verhuur en consumptieprijzen zo laag mogelijk te houden, zoals eerder genoemd onder rubriek financiën.

Voor het beheren van het centrum zullen, naast de bestuursleden, ook vrijwilligers worden ingezet. De vrijwilligers zullen worden begeleid door een coördinator waarbij de nadruk ligt dat een vrijwilliger zijn of haar taak of taken op professionele wijze kan uitvoeren. Voor een goede invulling hiervan is er een vrijwilligersbeleid van toepassing. Deze wordt nader uitgewerkt in dit plan.

Het centrum moet zich zelf bedruipen en kosten dekkend draaien. Van de bestuursleden wordt enige verantwoordelijkheid verwacht. Het gaat niet alleen om verantwoordelijkheid in het bestuur maar op meerdere fronten. Er moet een acquisitieplan komen zodat SCCMG enkele betrouwbare organisatie aan het verhuurbeleid kunnen binden voor lange termijnen.  Het agendabeheer van het centrum zal  dan door  één van de bestuursleden gedaan worden.

 

Vrijwilligersbeleid

 Als gangbare definitie van vrijwilligerswerk geldt: “Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving”. Vrijwilligers nemen binnen de organisatie een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is, dat alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Het doel van de organisatie is vaak een uitgangspunt voor het vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk dat vrijwilligers het doel kennen en dit onderschrijven of uitdragen. In de statuten of in een algemeen beleidsplan vindt u het organisatiedoel. De organisatie wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is zij in belangrijke mate afhankelijk van vrijwilligers. Zij moet over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken. Tevens moeten deze vrijwilligers voldoende gekwalificeerd zijn om hun taken aan te kunnen. Ten aanzien van vrijwilligers kunnen bepaalde eisen worden gesteld. De kwaliteit van vrijwilligers wordt in belangrijke mate bepaald door de opvattingen die de vrijwilliger zelf heeft over de vorm, inhoud van zijn taak binnen het organisatieonderdeel waarin de vrijwilliger actief wil zijn. Het vrijwilligersbeleid valt rechtstreeks onder het beleid van SCCMG, maar deze wordt gecoördineerd door een vrijwilligerscoördinator die het bestuur van SCCMG rechtstreeks rapporteert. Hij of zij maakt geen deel uit van het bestuur. Per kwartaal heeft hij of zij overleg met het bestuur, De taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd  in een contract. Alle overige activiteiten/taken/rechten en plichten die betrekking hebben op het vrijwilligersbeleid wordt in een aparte document uitgewerkt en vastgesteld.

 

Stagiairs

Vanaf september 2020 is de mogelijkheid om vanuit NHL-STENDEN drie studenten te plaatsen bij het centrum  Het betreft studenten van de opleiding Social Work.  Deze studenten worden aangestuurd door SCCMG. De studenten werken dan 3 dagen gedurende 10 maanden vanuit het centrum aan hun schoolopdrachten en opdrachten die vanuit SCCMG voortkomen. Opdrachten vanuit SCCMG kunnen zijn activiteiten bedenken en ten uitvoering brengen, onderzoeksopdrachten uitvoeren, website ondersteuning, multimedia-ontwikkeling en bijdrage leveren bij andere activiteiten die een actieve rol spelen in het centrum. SCCMG biedt de genoemde 3 dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) ruimte, zodat de studenten hun werkzaamheden naar behoren kunnen voorbereiden en uitoefenen. Het bestuur van SCCMG stelt  één vast aanspreekpunt voor begeleiding en adviezen, waardoor de studenten hun schoolopdrachten positief kunnen afronden.

 

Verhuurbeleid

SCCMG heeft een verhuurbeleid en de uitvoering valt onder regie van het bestuur. Het bestuur bepaalt de prijzen en indien nodig de aanpassingen.

 

Samenwerking

SCCMG werkt nu samen met verschillende instanties. Te weten met WIBO, DGA, gemeente Leeuwarden, sociale wijkteams en Netwerk Oud–Oost. Daarnaast is het streven de samenwerking te versterken met de regionale religieuze organisaties. Landelijk zou met een aantal organisaties die specifiek op de Hindoe-cultuur is gericht de samenwerking verder uitgebreid kunnen worden. Ook met andere regionale niet-religieuze organisaties kan de samenwerking kunnen worden uitgebreid.

 

Projecten

Op het gebied cultureel specifieke activiteiten (dans, muziek, theater, taal) zou de mogelijkheden verder moeten worden onderzocht. Dit geldt tevens voor een project dagopvang voor ouderen.